Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TELECARDIO

 

Serwis Internetowy dostępny pod adresem www.telecardio.pl, prowadzony jest przez TeleCardio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową z siedzibą w Szczecinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688848, REGON 367883788, NIP 9552434480. Telefon nr: 510 604 184 (pn. – pt. godz. 8:00-21:00, sob. godz. 9:00-16:00).

 

1.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców i określa zasady  oraz tryb zawierania na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego umów nabycia Usług przez Kupujących.
 2. Definicje terminów użytych w niniejszym Regulaminie:
  • EHO-12 – nowoczesne urządzenie do przeprowadzania badania EKG, umożliwiające zapis 12-sto kanałowy;
  • Kartoteka Pacjenta– indywidualna kartoteka Pacjenta przechowywana w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej, spełniająca wymogi art. 25 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, prowadzona przez TeleCardio lub podmiot leczniczy realizujący świadczenie medyczne w ramach Usługi jako podwykonawca TeleCardio;
  • Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów Usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego; w przypadku osób fizycznych Kupujący musi być osobą pełnoletnią oraz posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  • Konsument – osoba fizyczna zawierająca z TeleCardio czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Pacjent– pełnoletnia osoba zamieszkująca na terytorium Polski zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez TeleCardio;
  • Personel medyczny – osoby wykonujące zawód medyczny, które na podstawie przepisów prawnych uprawnione są do udzielania świadczeń zdrowotnych, tj. lekarz, ratownik medyczny lub pielęgniarka, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295), zatrudnieni przez TeleCardio, albo przez podmiot leczniczy realizujący świadczenie medyczne w ramach Usługi jako podwykonawca TeleCardio;
  • Przedsiębiorca– osoba fizyczna nie będąca Konsumentem albo osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, przy czym za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej – zawierająca umowę w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
  • Przelewy24– dostawca systemu płatności elektronicznych za Usługi, obsługiwany przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 w całości opłaconym;
  • Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego;
  • Serwis Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem telecardio.pl, umożliwiający nabywanie przez Kupujących Usług;
  • TeleCardio – TeleCardio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688848, REGON 367883788, NIP 9552434480;
  • Umowa – umowa o świadczenie usług w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy TeleCardio a Kupującym lub Pacjentem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, której przedmiotem są Usługi, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i Formularzu zamówienia.
  • Usługi – badania EKG urządzeniem EHO-12 przez przeszkolonego pracownika TeleCardio w miejscu zamieszkania Pacjenta oraz telemedyczne usługi całodobowego nadzoru kardiologicznego przekazywania obrazu pracy serca przez urządzenie wchodzące w skład Zestawu (w postaci sygnału EKG), która to usługa polega na odbieraniu przez dyżurującego lekarza kardiologa zarejestrowanych badań EKG wysyłanych samodzielnie przez Pacjenta za pośrednictwem Zestawu; świadczenie medyczne w ramach Usługi, w tym odbieranie wykonanych badań, analizowanie i opisywane wyników badań, archiwizowanie badań oraz rozmowy telefoniczne w ramach Kartoteki Pacjenta, realizowane jest przez podmiot leczniczy, którym jest TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, 40-568 Katowice, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice–Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352918, NIP: 6482542977, REGON: 240102536, która działa w charakterze podwykonawcy w stosunku do TeleCardio, na podstawie zawartej pomiędzy tymi podmiotami Umowy o współpracy;
  • Zestaw – certyfikowany sprzęt medyczny EHO-MINI EVENT HOLTER, przeznaczony do samodzielnego przekazywania przez Kupującego badań EKG celem ich opisu przez uprawnionego lekarza kardiologa, wraz z pięćdziesięcioma elektrodami oraz instrukcją obsługi.
 3. Złożenie zamówienia i zakup Usługi stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacją.
 4. Poprzez akceptację Regulaminu Kupujący wyraża zgodę na posłużenie się środkiem komunikacji elektronicznej w celu przesłania informacji potwierdzających zawarcie Umowy na zakup Usług .
 5. Przeglądanie dostępnych wariantów Usługi, jak również składanie zamówień na Usługi, nie wymaga zakładania konta w Serwisie Internetowym.
 6. W przypadkach, gdy Kupujący i Pacjent to dwie różne osoby, ich odpowiedzialność z tytułu realizacji Umowy jest solidarna. TeleCardio może posługiwać się w niektórych zapisach sformułowaniem wyłącznie Pacjent lub Kupujący, lecz nie powoduje to ograniczenia odpowiedzialności Kupującego wobec TeleCardio w ramach obowiązków wynikających z Regulaminu i Umowy.
 7. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usług zdrowotnych drogą elektroniczną, w jednym z wariantów szczegółowo opisanych w Serwisie oraz w niniejszym Regulaminie.
 8. Usługi stanowią świadczenia zdrowotne udzielane wyłącznie Pacjentowi, niezależnie od tego, kto dokonał zakupu Usługi.

 

 

2.

ZAMÓWIENIA I POTWIERDZENIA ZAMÓWIEŃ

 

 1. W celu złożenia zamówienia należy:
 • wybrać właściwy, będący przedmiotem zamówienia, wariant Usługi, spośród wariantów opisanych w ustępie następnym niniejszego paragrafu, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 • wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Zestawu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia oraz wypełnić dodatkową ankietę z danymi niezbędnymi do wykonania Usług, w przypadku wprowadzenia takiej ankiety,
 • zatwierdzić zapoznanie się z Regulaminem,
 • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie,
 • opłacić zamówienie za pośrednictwem Przelewy24.
 1. Wybór Usługi możliwy jest w następujących wariantach:
 2. a) wariant 1 „Badanie EKG u pacjenta w domu – poza Centrum Szczecina” – oznacza przeprowadzenie jednorazowego badania EKG urządzeniem EHO-12 przez przeszkolonego pracownika TeleCardio u Kupującego pod adresem wskazanym w zamówieniu znajdującym się na terenie Szczecina – Osiedle: Bukowe, Bukowo, Dąbie, Golęcin, Kijewo, Majowe, Słoneczne, Zdroje, Warszewo, albo na terenie Polic, Stargardu, bądź Goleniowa,
 3. b) wariant 2 „Teleopieka medyczna z EKG – Abonamentowa usługa badań EKG i konsultacji lekarskich dla 2 osób” – wiąże się z czasowym przekazaniem Kupującemu Zestawu do korzystania i prowadzenia nieograniczonej ilości badań EKG z abonamentem miesięcznych dla 2 osób,
 4. c) wariant 3 „Teleopieka medyczna z EKG – Abonamentowa usługa badań EKG i konsultacji lekarskich dla 1 osoby” – wiąże się z czasowym przekazaniem Kupującemu Zestawu do korzystania i prowadzenia nieograniczonej ilości badań EKG z abonamentem miesięcznych dla 1 osoby,
 5. d) wariant 4 „Badanie EKG u pacjenta w domu – Szczecin” – oznacza przeprowadzenie jednorazowego badania EKG urządzeniem EHO-12 przez przeszkolonego pracownika TeleCardio u Kupującego pod adresem wskazanym w zamówieniu znajdującym się na terenie Szczecina – Centrum, albo Osiedli: Gumieńce, Krzekowo, Niebuszewo, Pogodno, Pomorzany, Świerczewo,
 6. e) wariant 5 „Holter – 21 dni” – wiąże się z przekazaniem Kupującemu Zestawu do korzystania i prowadzenia ciągłego badania EKG dla 1 osoby przez okres 504 godzin,
 7. f) wariant 6 „Holter – 7 dni” – wiąże się z przekazaniem Kupującemu Zestawu do korzystania i prowadzenia ciągłego badania EKG dla 1 osoby przez okres 168 godzin,
 8. g) wariant 7 „Holter – 3 dni” – wiąże się z przekazaniem Kupującemu Zestawu do korzystania i prowadzenia ciągłego badania EKG dla 1 osoby przez okres 72 godzin,
 9. Kupujący zobowiązany jest do wypełnienia formularza zamówienia zgodnie ze stanem faktycznym.
 10. TeleCardio po otrzymaniu zamówienia i zapłaty za Usługę niezwłocznie prześle na wskazany przez Kllienta adres mailowy informację potwierdzającą „Przyjęcie do realizacji”.
 11. TeleCardio może nie przyjąć zamówienia w razie braku możliwości technicznych jego wykonania, w szczególności braku odpowiedniej ilości urządzeń EHO-12, albo Zestawów, albo z innej ważnej przyczyny. W takim wypadku TeleCardio niezwłocznie powiadomi Kupującego o nieprzyjęciu zamówienia poprzez wysłanie informacji na adres mailowy wskazany w zamówieniu, a także w terminie 7 dni roboczych dokonana zwrotu za pośrednictwem aplikacji Przelewy24 zapłaconej kwoty na rachunek bankowy, z którego zrealizowano wpłatę, bez obciążenia Kupującego dodatkowym kosztem.

 

 3.

PŁATNOŚCI

 

 1. Ceny wskazane w Serwisie Internetowym podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. TeleCardio zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, wprowadzania nowych Usług do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Wprowadzone zmiany nie  wpływają na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.
 3. Ceny sprzedaży Usług widoczne w Serwisie Internetowym nie zawierają kosztów dostawy Usługi do Kupującego, chyba że w opisie Usługi określone zostało, że Kupujący nie ponosi kosztów dostawy. Koszty zależą od formy dostawy i płatności za Usługę.
 4. Całkowity koszt zamówienia stanowi cena sprzedaży Usługi (kwota brutto) wraz z kosztami dostawy, wskazanymi w formularzu zamówienia przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.
 5. Pełna kwota należna za zamówienie  widoczna jest w podsumowaniu każdego zamówienia. Przedstawiona cena to całkowity koszt dostarczenia Usług dla Kupującego, nie zawiera żadnych ukrytych kosztów.
 6. Zapłata za Usługi możliwa jest tylko ze środków własnych Kupującego. Płatność następuje poprzez płatność elektroniczną za pośrednictwem Przelewy24.
 7. Płatności abonamentu za kolejne miesiące korzystania z Usługi w wariantach obejmujących abonament (wariant 2 oraz 3) dokonywane powinny być do 5-go dnia danego miesiąca, którego dotyczy dany abonament.

 

 

4.

AKTYWACJA USŁUGI

 

Aktywacja Usługi, a tym samym możliwość korzystania przez Kupującego z Usługi, rozpoczyna się od chwili odbioru Zestawu przez Kupującego.

 

 

5.

REALIZACJI USŁUGI

 

 1. Umowy zawierane na zasadach określonych w Regulaminie są umowami dotyczącymi świadczenia usług zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 7 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. z 2020 r. poz. 287. z późn.zm.).
 2. Do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a TeleCardio na zasadach określonych w Regulaminie dochodzi pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:
  • prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia,
  • zaakceptowania przez Kupującego niniejszego Regulaminu,
  • zapłacenia ceny Usługi, a w przypadku wariantu 2 oraz 3 Usługi zapłacenia abonamentu za pierwszy miesiąc,
  • potwierdzenia przez TeleCardio przyjęcia zamówienia, przez co rozumie się moment nadania zamówieniu przez TeleCardio statusu „Przyjęte do realizacji”.
 3. Rozpoczęcie świadczenia Usługi poprzedza wykonywanie czynności towarzyszących, niezbędnych do jej wykonania, obejmujących: analizę przez TeleCardio przesłanego przez Kupującego formularza zamówienia, przesłanego przez Pacjenta formularza pacjenta, założenie Kartoteki Pacjenta, komunikację telefoniczną i mailową z Pacjentem. TeleCardio lub podmiot leczniczy realizujący świadczenie medyczne w ramach Usługi jako podwykonawca TeleCardio, podejmie wykonanie czynności towarzyszących, opisanych w zdaniu poprzedzającym, w terminie 3 dni roboczych od prawidłowo złożonego zamówienia Usługi, zatwierdzonego przez Serwis Internetowy, otrzymania przez TeleCardio z systemu Przelewy24 potwierdzenia pełnej wpłaty
 4. Przed przystąpieniem do świadczenia Usługi na rzecz Pacjenta TeleCardio lub podmiot leczniczy realizujący świadczenie medyczne w ramach Usługi jako podwykonawca TeleCardio weryfikuje tożsamość Pacjenta poprzez zwrócenie się o podanie imienia, nazwiska, numeru PESEL lub daty urodzenia oraz innych danych pozwalających na jednoznaczną identyfikację Pacjenta.
 5. Komunikacja telefoniczna z Kupującym lub Pacjentem oraz treść komunikacji czatu lub videoczatu może być rejestrowana, a jej zapis przechowywany lub archiwizowany przez TeleCardio lub podmiot leczniczy realizujący świadczenie medyczne w ramach Usługi jako podwykonawca TeleCardio,. Akceptując Regulamin, Pacjent wyraża zgodę na rejestrację przebiegu Usługi, w tym na sporządzanie zapisu głosowego lub audiowizualnego bez bezpośredniego informowania o tym fakcie przed rozpoczęciem rozmowy telefonicznej. Rejestracja przebiegu Usługi odbywa się w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. W terminie 3 dni roboczych od prawidłowo złożonego zamówienia Usługi w wariancie 2, 3, 5, 6 albo 7, zatwierdzonego przez Serwis Internetowy, otrzymania przez TeleCardio z systemu Przelewy24 potwierdzenia pełnej wpłaty oraz wykonania czynności towarzyszących opisanych w ustępie poprzedzającym, TeleCardio wyśle Zestaw na adres wskazany w zamówieniu.
 7. W razie zawarcia Umowy na świadczenie Usługi w wariancie 1 albo 4, TeleCardio skontaktuje się z Kupującym w celu umówienia terminu przeprowadzenia badania EKG pod adresem wskazanym w zamówieniu przez przeszkolonego pracownika. Termin badania nie powinien przekraczać 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 8. W szczególnych przypadkach TeleCardio może skontaktować się z Kupującym celem przełożenia terminu lub miejsca świadczenia Usługi. Zmiana taka wymaga każdorazowo zgody Kupującego. W przypadku braku na to zgody Kupującego, TeleCardio gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 7 dni roboczych za pośrednictwem aplikacji Przelewy24 na rachunek bankowy, z którego zrealizowano wpłatę, bez obciążenia Kupującego dodatkowym kosztem.
 9. Usługi świadczone są wyłącznie na terenie Polski.
 10. Usługi nie stanowią usług ratujących życie.W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, Pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania Pogotowia Ratunkowego lub udać się do najbliższej placówki medycznej.
 11. Usługi są dodatkową formą kontroli stanu zdrowia Pacjenta, obok tradycyjnych stacjonarnych wizyt u lekarza i nie zastępują procesu leczenia w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Jeśli uzyskanie świadczenia w ramach Usługi nie jest możliwe, jest utrudnione lub trwa zbyt długo, a stan zdrowia lub samopoczucie Pacjenta pogarsza się, Pacjent powinien niezwłocznie zasięgnąć pomocy w placówce medycznej.
 12. W ramach Usługi w wariantach 2, 3, 5, 6 oraz 7 TeleCardio przeszkoli Kupującego w zakresie obsługi Zestawu, a także w okresie trwania Umowy udziela niezbędnych informacji i wsparcia dotyczącego ich użytkowania.
 13. Pacjent zobowiązany jest przed Usługą do wypełnienia i przesłania wstępnej ankiety medycznej oraz złożenia niezbędnych oświadczeń poprzez Formularz Pacjenta przesłany mu na adres e-mail lub numer telefonu (sms) podany w formularzu zamówienia.
 14. Kartoteka Pacjenta w trakcie Usługi uzupełniana jest o pozostałe dane dotyczące Pacjenta niezbędne do realizacji świadczenia zdrowotnego.
 15. Dostarczona dokumentacja każdorazowo jest weryfikowana przez Personel medyczny pod względem kompletności, czytelności i jej aktualności. W przypadku istnienia wątpliwości Pacjent może być poproszony przez Personel medyczny o ponowne przedłożenie dokumentacji medycznej. W przypadku wątpliwości Personel medyczny może poprosić o dostarczenie dodatkowej dokumentacji medycznej lub odmówić wystawienia recepty lub konsultacji w określonym zakresie, umieszczając odpowiednie zapisy w dokumentacji medycznej usługi. Personel medyczny w razie potrzeby może zalecić badanie fizykalne przez osobę wykonującą zawód medyczny.
 16. Pacjent zobowiązuje się przekazać Personelowi medycznemu wszelkie informacje i okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla świadczenia Usługi, w tym kopie dokumentacji medycznej, wyników badań, które mogą być konieczne.
 17. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodne z prawdą lub zatajone informacje, o których mowa w ustępach poprzedzających, jeżeli miały lub mogły mieć wpływ na wykonanie Usługi.
 18. Pacjent może w każdym czasie uzupełnić lub zaktualizować Kartotekę Pacjenta o dodatkowe dane dotyczące swojego stanu zdrowia, np. wypisy ze szpitala, wyniki badań, zaświadczenia lekarskie.
 19. TeleCardio zastrzega sobie prawo do wysyłania na adres e-mail Pacjentów lub Kupujących komunikatów prawnych, technicznych i transakcyjnych, związanych z realizacją Usługi, w tym w szczególności informacji o zmianach Regulaminu, na co Pacjent i Kupujący wyrażają zgodę.
 20. Pacjent oświadcza, iż jest mu wiadomym, że w ramach Umowy Personel medyczny będzie orzekać o stanie zdrowia Pacjenta jedynie w zakresie wynikającym z zawartej Umowy, a uzyskanie przez Pacjenta szczegółowej informacji o stanie zdrowia wymaga wizyty u lekarza i badania przedmiotowego.
 21. Kupujący oraz Pacjent ponoszą odpowiedzialność za zgodne z przeznaczeniem korzystanie z Zestawu, jego ochronę przed uszkodzeniem lub utratą oraz za terminowy zwrot.
 22. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie informować TeleCardio o wszelkich awariach lub uszkodzeniach Zestawu, bądź utrudnieniach związanych z korzystaniem z niego.
 23. W przypadku awarii Zestawu z przyczyn niezależnych od Pacjenta lub Kupującego, TeleCardio zobowiązuje się do usunięcia awarii lub wymiany Zestawu, jeżeli usunięcie awarii nie będzie możliwe, na inne w terminie do 14 dni, przy czym koszty przesyłki uszkodzonego Zestawu ponosi Kupujący, a koszty wysyłki nowego Zestawu leżą po stronie TeleCardio. Awaria Zestawu nie stanowi podstawy do odstąpienia od Umowy.
 24. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty Zestawu z przyczyn niezależnych od TeleCardio, Kupujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy Zestawu albo kosztów zakupu nowego Zestawu, gdy nie podlega ono naprawie, według cen aktualnych na dzień stwierdzenia zniszczenia, uszkodzenia lub utraty. Koszt nowego Zestawu podany jest na stronie internetowej www.telecardio.pl, dostępny w formie informacji telefonicznej oraz dostępny do wglądu w siedzibie TeleCardio.
 25. W przypadku korzystania z Usługi w wariancie 5, 6, albo 7, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Zestawu w terminie 14 dni od zakończenia okresu świadczenie Usługi, którego dotyczy dany wariant.
 26. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, albo jej wypowiedzenia przez Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Zestawu do TeleCardio lub do przekazania go osobie upoważnionej przez TeleCardio do odbioru, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiono lub wypowiedziano Umowę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Zestawu przed jego upływem.
 27. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez TeleCardio, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Zestawu do TeleCardio lub do przekazania go osobie upoważnionej przez TeleCardio do odbioru, niezwłocznie po zakończeniu okresu wypowiedzenia, jednak nie później niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wypowiedzenia. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Zestawu przed jego upływem.
 28. Na koniec badania EKG, TeleCardio opracowuje wynik i przekazuje go Pacjentowi za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 3 dni roboczych lub na piśmie w terminie 7 dni roboczych. W przypadku wysyłki pocztowej lub kurierskiej termin ten liczony jest do dnia wysyłki.
 29. TeleCardio nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Pacjenta w trakcie wykonywania Umowy, jeżeli szkoda powstała lub jest wynikiem:
  • działania siły wyższej (np. powódź, pożar),
  • działania operatora telekomunikacyjnego, a w szczególności braku zasięgu sieci telekomunikacyjnej (na przykład w budynkach lub w ciasnych ulicach centrum miast, a także przy warunkach pogodowych z grubą warstwą chmur), przeciążenia lub awarii sieci, chwilowego braku dostępności usługi GPRS ze strony operatora telekomunikacyjnego,
  • wszelkich okoliczności leżących poza kontrolą TeleCardio lub osób trzecich, przy których pomocy TeleCardio wykonuje umowę,
  • stanu zdrowia Pacjenta, który nie mógł zostać ustalony na podstawie informacji uzyskiwanych w ramach Umowy,
  • nieprzestrzegania przez Pacjenta instrukcji używania oraz innych informacji dotyczących sposobu korzystania z Zestawu,
  • braku rejestracji pracy serca przez Zestawu w przypadku odłączenia elektrod z winy Pacjenta lub samodzielnego wyłączenia przez Pacjenta Zestawu lub rozładowania modułu zasilania i danych Zestawu w czasie świadczenia Usługi,
  • korzystania z Urządzenia przez osobę inną niż Pacjent zawierający Umowę,
  • nie stosowania się przez Pacjenta do zaleceń Personelu medycznego,
  • artefaktów wynikających z niewłaściwego umiejscowienia elektrod.

 

 

6.

ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY

 

 1. Kupujący może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od Umowy bez podania przyczyny składając TeleCardio oświadczenie za pośrednictwem wskazanych w § 7 ust. 1 kanałów komunikacji wskazując co najmniej: imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkana, numer i datę zamówienia bądź korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy dostępnego pod adresem: https://telecardio.pl/odstapienie-od-umowy/
 2. W celu zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczające jest przekazanie przez Kupującego oświadczenia o wykonaniu przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy
 3. Jeżeli Kupujący wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu świadczenia Usługi, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny uzgodnionej w Umowie.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kupującemu po wykonaniu przez TeleCardio w całości Usługi.
 5. TeleCardio może odstąpić od Umowy w trakcie świadczenia Usługi, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia wynikającego z cennika podanego w Serwisie Internetowym, jeżeli Kupujący niewłaściwie użytkuje Zestaw, albo dokonuje w nim nieuprawnionych ingerencji.
 6. Kupujący może wypowiedzieć umowę zawartą w wariancie 2, albo 3 w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. TeleCardio może wypowiedzieć umowę zawartą w wariancie 2, albo 3 z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
 7. W przypadku zalegania przez Kupującego z zapłatą abonamentu występującego w Usługach TeleCardio w wariantach od 2 oraz 3 przynajmniej za dwa miesiące, TeleCardio może wypowiedzieć umowę przesyłając wezwanie do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje rozwiązanie Umowy na świadczenie Usługi.
 8. Kupujący ponosi koszty odesłania Zestawu.
 9. TeleCardio uprawnione jest do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego, do chwili otrzymania Zestawu z powrotem.

 

 

7.

KONTAKT I REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje należy zgłaszać:
 2. a) pocztą elektroniczną na adres: kontakt@telecardio.pl
 3. b) telefonicznie na numer tel. 510 604 184, dostępny w dni powszednie w godz. 8:00-21:00, sob. godz. 9:00-16:00, albo
 4. c) na adres: TeleCardio Sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin.
 5. Reklamacje powinny być zgłoszone w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia wskazującego na nienależyte wykonanie Usługi.
 6. W reklamacji należy zawrzeć zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Kupującego składającego reklamację, oraz żądanie Kupującego w związku z wadliwym wykonywaniem Usługi.
 7. TeleCardio ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego wszelkie informacje niezbędne do jej rozpatrzenia, a w przypadku nieustosunkowania się do reklamacji w tym terminie, uważa się, że żądanie Kupującego uznał za uzasadnione.
 8. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest uzyskanie przez TeleCardio dodatkowych informacji, TeleCardio wystąpi do Kupującego z prośbą o podanie niezbędnych informacji.
 9. Ewentualne pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu Internetowego lub realizacji Usług mogą być kierowane za pośrednictwem kanałów komunikacji określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

 

 

8.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 

Do korzystania ze Serwisu Internetowego, w tym przeglądania dostępnych wariantów Usług oraz składania zamówień na Usługi, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe (komputer PC, tablet lub telefon) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,
 • zainstalowany program FlashPlayer.

 

 

9.

PRZETWARZANIE I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest TeleCardio, a także podmiot leczniczy realizujący świadczenie medyczne w ramach Usługi jako podwykonawca TeleCardio.
 2. Dane osobowe Kupujących zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego zbierane są w celu zawarcia i realizacji Umowy dotyczącej Usług, a jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Kupujący ma  prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy na realizację Usługi skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej Umowy.
 5. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, podmiotowi obsługującemu płatności przez usługę Przelewy 24 (PayPro SA, Kanclerska 15, 60-327 Poznań), a także administratorowi platformy telemedycznej z wynikami EKG (Pro-PLUS SA, ul. Śnieżna 3, 03-750 Warszawa).
 6. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez TeleCardio Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

e-mail: rodo@telecardio.pl

tel.: 510 604 184.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kupującego zawiera dokument Polityki Prywatności.
 2. Jeżeli Kupujący i Pacjent to dwie różne osoby, Pacjent otrzyma pełną informację dotycząca przetwarzania danych osobowych w formie papierowej wraz z Urządzeniem, w formie elektronicznej na podany adres e-mail lub sms-em.

 

 

10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. TeleCardio  zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia dystrybucji Usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub ze względu na ich czasową niedostępność.
 2. TeleCardio  zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie TeleCardio poinformuje Kupującego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. TeleCardio  zastrzega sobie prawo do zmian cen i dostępności Usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz ich modyfikowania.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy jest:

– sąd powszechny według właściwości ogólnej – w przypadku umów zawartych z Konsumentem,

– sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę TeleCardio – w przypadku umów zawartych z Przedsiębiorcą.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2020 r.