Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TELECARDIO

 

Serwis Internetowy dostępny pod adresem www.telecardio.pl, prowadzony jest przez TeleCardio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową z siedzibą w Szczecinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688848, REGON 367883788, NIP 9552434480. Telefon nr: 510 604 184 (pn. – pt. godz. 8:00-21:00, sob. godz. 9:00-16:00).

 

1.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców i określa zasady  oraz tryb zawierania na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego umów nabycia Usług TeleCardio przez Klientów.

2. Definicje terminów użytych w niniejszym Regulaminie:

2.1. Serwis Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem telecardio.pl, umożliwiający nabywanie przez Klientów Usług TeleCardio.

2.2. TeleCardio – TeleCardio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688848, REGON 367883788, NIP 9552434480.

2.3. Usługi TeleCardio – telemedyczne usługi całodobowego nadzoru kardiologicznego przekazywania obrazu pracy serca przez urządzenie wchodzące w skład Zestawu (w postaci sygnału EKG), która to usługa polega na odbieraniu przez dyżurującego lekarza kardiologa zarejestrowanych badań EKG wysyłanych samodzielnie przez Pacjenta za pośrednictwem urządzenia; świadczenie medyczne w ramach usługi TeleCardio realizowane jest przez podmiot leczniczy określony w Regulaminie Organizacyjnym TeleCardio dostępnym na stronie internetowej www.telecardio.pl

2.4. Pakiety – dostępne warianty Usługi TeleCardio (od 1 do 12), różniące się zakresem świadczonych Usług TeleCardio i opisane szczegółowo w § 2 ust. 2 Regulaminu.

2.5. Zestaw – certyfikowany sprzęt medyczny EHO-MINI EVENT HOLTER, przeznaczony do samodzielnego przekazywania przez Klienta badań EKG celem ich opisu przez uprawnionego lekarza kardiologa, wraz z pięćdziesięcioma elektrodami oraz instrukcją obsługi.

2.6. EHO-12 – nowoczesne urządzenie do przeprowadzania badania EKG, umożliwiające zapis 12-sto kanałowy.

2.7. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego.

2.8. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów Usług TeleCardio za pośrednictwem Serwisu Internetowego; w przypadku osób fizycznych Klient musi być osobą pełnoletnią oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2.9. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z TeleCardio czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Złożenie zamówienia i zakup Usługi TeleCardio stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacją.

4. Poprzez akceptację Regulaminu Klient wyraża zgodę na posłużenie się środkiem komunikacji elektronicznej w celu przesłania dokumentów potwierdzających zawarcie umowy na zakup Usług TeleCardio.

5. Przeglądanie dostępnych wariantów Pakietów Usług TeleCardio, jak również składanie zamówień na usługi TeleCardio, nie wymaga zakładania konta w Serwisie Internetowym.

 

2.

ZAMÓWIENIA I POTWIERDZENIA ZAMÓWIEŃ

 

1. W celu złożenia zamówienia należy:

1.1 wybrać właściwy, będący przedmiotem zamówienia, Pakiet od 1 do 12, spośród Pakietów opisanych w ustępie następnym niniejszego paragrafu, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

1.2. wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Zestawu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia oraz wypełnić dodatkową ankietę z danymi niezbędnymi do wykonania Usług TeleCardio, w przypadku wprowadzenia takiej ankiety,

1.3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie,

1.4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności opłacić zamówienie za pośrednictwem Przelewy24.

2. Wybór Usługi TeleCardio możliwy jest w:a) wariantach Pakietów 1, 2 lub 3 (Pakiety oznaczone w Serwisie Internetowym etykietą w kolorze pomarańczowym) wiąże się z czasowym przekazaniem Klientowi Zestawu do korzystania i prowadzenia nieograniczonej ilości badań EKG przez okres:

– 3 dni – Pakiet 1,

– 7 dni – Pakiet 2,

– 21 dni – Pakiet 3;

b) wariantach Pakietów od 4 do 7 (Pakiety oznaczone w Serwisie Internetowym etykietą w kolorze czerwonym) wiąże się z zakupem Zestawu przez Klienta oraz abonamentem na Usługi TeleCardio na okres 24 miesięcy, przy czym:

– Pakiet 4 obejmuje abonament dla 1 osoby, bez dostępu do platformy telemedycznej z wynikami EKG,

– Pakiet 5 obejmuje abonament dla 2 osób, bez dostępu do platformy telemedycznej z wynikami EKG,

– Pakiet 6 obejmuje abonament dla 1 osoby, z dostępem do platformy telemedycznej z wynikami EKG,

– Pakiet 7 obejmuje abonament dla 2 osób, z dostępem do platformy telemedycznej z wynikami EKG,

c) wariantach Pakietów od 8 do 11 (Pakiety oznaczone w Serwisie Internetowym etykietą w kolorze fioletowym) wiąże się z czasowym przekazaniem Klientowi Zestawu do korzystania z Usługi TeleCardio przez 1 osobę, przy czym:

– Pakiet 8 obejmuje abonament na okres 24 miesięcy,

– Pakiet 9 obejmuje abonament na okres 12 miesięcy,

– Pakiet 10 obejmuje abonament na okres 6 miesięcy,

– Pakiet 11 obejmuje abonament na okres 3 miesiące,

d) wariancie obejmującym Pakiet 12 (Pakiet oznaczony w serwisie internetowym etykietą w kolorze fuksji) oznacza przeprowadzenie jednorazowego badania EKG urządzeniem EHO-12 przez przeszkolonego pracownika TeleCardio u Klienta pod adresem wskazanym w zamówieniu znajdującym się na terenie Szczecina.

4. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia zgodnie ze stanem faktycznym.

5. TeleCardio po otrzymaniu zamówienia i zapłaty za Usługę TeleCardio niezwłocznie prześle dokument „Potwierdzenie zamówienia” wraz z projektem umowy na świadczenie Usługi TeleCardio drogą  elektroniczną na podany w zamówieniu adres e-mail Klienta.

6. W przypadku dokonania wyboru Usługi TeleCardio w wariancie Pakietów od 4 do 7 TeleCardio dostarcza Klientowi fabrycznie nowy Zestaw objęty gwarancją udzieloną przez producenta Urządzenia, tj. przez Pro-PLUS SA, ul. Śnieżna 3, 03-750 Warszawa, na okres dwóch lat od dnia wydania Zestawu.

7. TeleCardio może nie przyjąć zamówienia w razie braku możliwości technicznych jego wykonania, w szczególności braku odpowiedniej ilości Zestawów, albo z innej ważnej przyczyny.

 

 3.

PŁATNOŚCI

 

1. Ceny wskazane w Serwisie Internetowym podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

2. TeleCardio zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług TeleCardio dostępnych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, wprowadzania nowych Usług TeleCardio do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Wprowadzone zmiany nie  wpływają na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.

3. Pełna kwota należna za Zamówienie  widoczna jest w podsumowaniu każdego zamówienia. Przedstawiona cena to całkowity koszt dostarczenia Usług TeleCardio dla Klienta, nie zawiera żadnych ukrytych kosztów. W przypadku wyboru Pakietu obejmującego abonament (Pakiety od 4 do 11) kwota płacona przez klienta przy złożeniu zamówienia obejmuje abonament za pierwszy miesiąc oraz pozostałe składniki szczegółowo podane w Serwisie Internetowym. Opłaty abonamentowe za kolejne miesiące obowiązywania danego Pakietu powinny być płacone do dnia 5-go każdego miesiąca.

4. Zapłata za Usługi TeleCardio w Pakietach od 1 do 3 oraz od 8 do 12 możliwa jest tylko ze środków własnych Klienta.

5. Zapłata za Usługi TeleCardio w wariantach od 4 do 7 możliwa jest albo ze środków własnych Klienta, albo ze środków pochodzących z kredytu.

6. W przypadku wyboru Usługi TeleCardio w wariantach, w których płatność następuje ze środków własnych Klienta, obowiązuje jeden rodzaj płatności za zamówione towary poprzez płatność elektroniczną za pośrednictwem Przelewy24. W przypadku Usług TeleCardio w wariantach Pakietów 1, 2, 3 oraz 12 istnieje również dodatkowo możliwość płatności gotówką w siedzibie TeleCardio.

7. W przypadku wyboru Usługi TeleCardio w wariantach Pakietów od 4 do 7, w których płatność następuje z Kredytu, Klient zobowiązany będzie do zapłaty za pośrednictwem Przelewy24 opłaty wpisowej oraz opłaty abonamentu za pierwszy miesiąc korzystania z Usług TeleCardio, zgodnych z aktualnym cennikiem. Po dokonaniu wymienionej zapłaty w terminie 7 dni roboczych z Klientem skontaktuje się pośrednik kredytowy celem ustalenia propozycji kredytowej. Pośrednik kredytowy nie jest reprezentantem TeleCardio i TeleCardio nie ponosi odpowiedzialności za jego działania. W razie zawarcia przez Klienta umowy kredytowej zapłata za wybraną Usługę TeleCardio dokonywana jest na rachunek bankowy TeleCardio bezpośrednio przez podmiot kredytujący.

8. Wybór Usługi TeleCardio w wariantach Pakietów od 4 do 7 wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny zakupu Zestawu, opłaty wpisowej oraz abonamentu za pierwszy miesiąc korzystania z Usługi, zgodnych z aktualnym cennikiem. Pozostałe raty abonamentu płatne są do 5-go dnia każdego miesiąca obowiązywania Pakietu.

9. Wybór Usługi w wariantach Pakietów od 1 do 3 oraz od 8 do 12 wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny ryczałtowej Usługi TeleCardio zgodnej z aktualnym cennikiem.

10. Prawidłowe opłacenie Zamówienia za Usługi TeleCardio w wariantach od 1 do 11 oznacza prawidłowe przekazanie Zamówienia do TeleCardio, po którym TeleCardio prześle w terminie 7 dni roboczych na wskazany adres Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej umowę do podpisania oraz Zestaw. Zestaw zostanie wydany Klientowi po podpisaniu umowy.

11. Prawidłowe opłacenie Zamówienia za Usługę TeleCardio w wariancie dotyczącym Pakietu 12 oznacza prawidłowe przekazanie Zamówienia do TeleCardio, po którym TeleCardio skontaktuje się z Klientem w celu umówienia terminu przeprowadzenia badania EKG pod adresem wskazanym w zamówieniu przez przeszkolonego pracownika; termin badania nie powinien przekraczać 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.

12. W przypadku nieuzyskania przez Klienta kredytowania (Usługi TeleCardio w wariantach dotyczących Pakietów od 4 do 7) i w związku z tym podjęcia przez Klienta decyzji o rezygnacji z podpisania umowy na świadczenie Usługi TeleCardio, albo w przypadku wyboru płatności ze środków własnych Klienta (Usługi TeleCardio w wariantach Pakietów od 1 do 11), jednakże podjęcia przez Klienta decyzji o rezygnacji z podpisania umowy na świadczenie Usługi TeleCardio, wszystkie kwoty zapłacone przez Klienta zostaną zwrócone w terminie 14 dni roboczych za pośrednictwem aplikacji Przelewy24 na rachunek bankowy, z którego zainicjowano wpłatę, bez obciążenia Klienta dodatkowym kosztem.

13. Płatności abonamentu za kolejne miesiące korzystania z Usługi TeleCardio w wariantach od 4 do 11 dokonywane powinny być do 5-go dnia danego miesiąca, którego dotyczy dany abonament.

14. Płatność za Usługi TeleCardio w Serwisie Internetowym nie są obciążone żadnymi dodatkowymi kosztami.

15. W przypadku niedokonania przez Klienta zwrotu we właściwym terminie Zestawu zamówionego w ramach Usług TeleCardio w wariantach od 1 do 3 oraz od 8 do 11 TeleCardio obciąży Klienta opłatą w wysokości 50zł brutto za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Zestawu.

 

4.

AKTYWACJA USŁUGI TELECARDIO

 

Aktywacja Usługi TeleCardio, a tym samym możliwość korzystania przez Klienta z Usługi TeleCardio, rozpoczyna się od dnia podpisania umowy i odbioru Zestawu przez Klienta.

 

5.

REALIZACJI USŁUGI TELECARDIO

 

1. W terminie 3 dni roboczych od prawidłowo złożonego zamówienia zatwierdzonego przez Serwis Internetowy oraz otrzymania przez TeleCardio z systemu Przelewy24 potwierdzenia pełnej wpłaty, TeleCardio wyśle Zestaw na adres wskazany w zamówieniu.

2. W szczególnych przypadkach TeleCardio może skontaktować się z Klientem celem przełożenia terminu lub miejsca świadczenia Usługi TeleCardio. Zmiana taka wymaga każdorazowo zgody Klienta. W przypadku braku na to zgody Klienta, TeleCardio gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 7 dni roboczych za pośrednictwem aplikacji Przelewy24 na rachunek bankowy, z którego zrealizowano wpłatę, bez obciążenia Klienta dodatkowym kosztem.

3. Dostawy Zestawów realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

4. TeleCardio zobowiązane jest dostarczyć Zestaw wolny od wad.

5. W razie wyboru Usługi TeleCardio w wariantach Pakietów od 1 do 3 oraz od 8 do 11 TeleCardio powierza Klientowi Zestaw do korzystania przez czas Usługi TeleCardio wynikający z danego Pakietu. W razie zawarcia umowy na świadczenie Usługi TeleCardio w wariantach Pakietów od 4 do 7 Zestaw stanowi własność Klienta.

6. W ramach Usługi TeleCardio w wariantach Pakietów od 1 do 11 TeleCardio TeleCardio przeszkoli Klienta w zakresie obsługi Zestawu, a także w okresie trwania umowy na dany Pakiet udziela niezbędnych informacji i wsparcia dotyczącego użytkowania Zestawu.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zgodne z przeznaczeniem korzystanie z Zestawu, jego ochronę przed uszkodzeniem lub utratą, zaś po zakończeniu Usługi TeleCardio w wariantach Pakietów od 1 do 3 oraz od 8 do 11 – za zwrot Zestawu na adres siedziby TeleCardio.

8. Na koniec badania EKG, TeleCardio opracowuje wynik i przekazuje go Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie do 3 dni roboczych lub na piśmie w terminie 7 dni roboczych. W przypadku wysyłki pocztowej lub kurierskiej termin ten liczony jest od dnia wysyłki. W przypadku korzystania z wariantu Usługi TeleCardio w Pakietach od 4 do 7 wynik badania EKG udostępniany jest na specjalistycznej platformie telemedycznej.

 

6.

ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY

 

1. Klientom będącym Konsumentami nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy dotyczącej Usług TeleCardio, przewidziane przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na wyłączenie określone w art. 3 ust. 1 pkt 7 wymienionej ustawy.

2. W przypadku skorzystania ze świadczeń medycznych nie jest możliwe odstąpienie od umowy, gdyż została ona wykonana.

3. TeleCardio może odstąpić od umowy w trakcie badania EKG, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia wynikającego z cennika podanego w Serwisie Internetowym, jeżeli Klient niewłaściwie użytkuje Zestaw, albo dokonuje w nim nieuprawnionych ingerencji.

4. W przypadku zalegania przez Klienta z zapłatą abonamentu występującego w Usługach TeleCardio w wariantach od 4 do 10 przynajmniej za dwa miesiące, TeleCardio może wypowiedzieć umowę przesyłając wezwanie do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje rozwiązanie umowy na świadczenie Usługi TeleCardio.

 

7.

KONTAKT I REKLAMACJE

 

1. Reklamacje należy zgłaszać:

a) pocztą elektroniczną na adres: kontakt@telecardio.eu

b) telefonicznie na numer tel. 510 604 184, dostępny w dni powszednie w godz. 8:00-21:00, sob. godz. 9:00-16:00, albo

c) na adres: TeleCardio Sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin.

2. Reklamacje powinny być zgłoszone w terminie 30 dni od dnia ujawnienia wady Zestawu lub zaistnienia zdarzenia wskazującego na nienależyte wykonanie Usługi TeleCardio.

3. W reklamacji należy zawrzeć zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

4. TeleCardio ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego wszelkie informacje niezbędne do jej rozpatrzenia, a w przypadku nieustosunkowania się do reklamacji w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

5. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest uzyskanie przez TeleCardio dodatkowych informacji, TeleCardio wystąpi do Klienta z prośbą o podanie niezbędnych informacji.

6. Ewentualne pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu Internetowego lub realizacji Usług TeleCardio mogą być kierowane na adresy wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu lub telefonicznie na numer telefonu wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu.

 

8.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 

Do korzystania ze Serwisu Internetowego, w tym przeglądania dostępnych Pakietów Usług TeleCardio oraz składania zamówień na Usługi TeleCardio, niezbędne są:

  • urządzenie końcowe (komputer PC, tablet lub telefon) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona obsługa plików cookies,
  • zainstalowany program FlashPlayer.

 

9.

PRZETWARZANIE I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest TeleCardio, a także podmiot leczniczy określony w Regulaminie Organizacyjnym Telecardio dostępnym na stronie internetowej www.telecardio.pl

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego zbierane są w celu zawarcia i realizacji umowy dotyczącej Usług TeleCardio, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Klient ma  prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy na realizację Usługi TeleCardio skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej umowy.

5. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, podmiotowi obsługującemu płatności przez usługę Przelewy 24 (PayPro SA, Kanclerska 15, 60-327 Poznań), a także administratorowi platformy telemedycznej z wynikami EKG wymienionej w § 2 ust. 2 lit. b Regulaminu, w odniesieniu do Pakietu 6 oraz 7 (Pro-PLUS SA, ul. Śnieżna 3, 03-750 Warszawa).

6. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez TeleCardio Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

e-mail: rodo@telecardio.pl

tel.: 510 604 184.

7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta zawiera dokument Polityki Prywatności.

 

10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. TeleCardio  zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia dystrybucji Usług TeleCardio za pośrednictwem Serwisu Internetowego celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub ze względu na ich czasową niedostępność.

2. TeleCardio  zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. TeleCardio  zastrzega sobie prawo do zmian cen i dostępności Usług TeleCardio, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz ich modyfikowania.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2020 r.