Polityka prywatności

 1. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „TeleCardio” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Szczecinie przy Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000719582, REGON 81252806600000, NIP 9552055357, zwana dalej „Administratorem”.

 1. Osoba wyznaczona do kontaktu w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych można się kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

e-mail: iod@telecardio.pl

tel.: +48 914 66 13 88

 1. Cel przetwarzania danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

–  wykonania umowy, lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia umowy, np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO),

–  wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO), to znaczy:

 • zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń.
 1. Zakres danych przetwarzanych przez Administratora.

Administrator będzie przetwarzać podane przez Panią/Pana:

–  dane osobowe, jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, PESEL, NIP, dane dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego, historię płatności,

– informacje o stanie zdrowia,

–  informacje o zakupionych produktach i wykorzystanych usługach.

 1. Podmioty, którym dane osobowe będą przekazywane.

W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

– świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora,

– świadczącym usługi księgowe dla Administratora,

– świadczącym usługi prawne dla Administratora,

– świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,

– organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 1. Okres przechowywania danych.

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej przechowywana będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących.

Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Po upływie powyższych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

 1. Uprawnienia posiadacza danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo:

– dostępu do Pani/Pana danych (art. 15 RODO),

– żądania sprostowania Pani/Pana danych (art. 16 RODO),

– żądania usunięcia Pani/Pana danych (art. 17 RODO),

– żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych (art. 18 RODO),

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na postawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 13 ust. 2 lit. c RODO),

– do przeniesienia Pani/Pana danych (art. 20 RODO),

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych (art. 21 RODO).

Skorzystanie z powyższych uprawnień możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: tel.: +48 914 66 13 88 lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@telecardio.pl lub kontakt@telecardio.pl

Ponadto informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

 1. Dobrowolność podania danych przy zawarciu umowy i konsekwencje ich niepodania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Panią/Pana danych Administrator nie będzie mógł zawrzeć z Panią/Panem umowy, albo wykonać badań medycznych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.